Δραστηριότητες

 

Οι κύριες δραστηριότητες των μελών του ΤΤΔ του ΕΛΜΕΠΑ είναι: 

 • η εγκατάσταση νέων τμημάτων δομημένης καλωδίωσης
 • η συντήρηση καλωδιακής υποδομής, ενεργών στοιχείων και λογισμικού
 • η διαχείριση καλωδιακών κόμβων, ενεργών στοιχείων και εφαρμογών
 • η παροχή δικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
 • η ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών δικτύου.

 

Αναλυτικότερα το ΤΤΔ:

 • καταγράφει συνεχώς την κατάσταση των ενεργών και παθητικών στοιχείων του δικτύου και των εξωτερικών συνδέσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο,
 • αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σχεδιασμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και αναβάθμισης/επέκτασης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα,
 • παρεμβαίνει διορθωτικά σε περίπτωση βλαβών, όπου αυτό είναι δυνατόν, και ειδοποιεί με τυποποιημένες διαδικασίες τους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τους προμηθευτές του εξοπλισμού του δικτύου,
 • επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του δικτύου δεδομένων-φωνής, συγκεντρώνει και αποστέλλει στους χρήστες, στατιστικά στοιχεία χρήσης και χρέωσης (σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ),
 • εκδίδει τηλεφωνικό κατάλογο των μελών της Κοινότητας (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) επαυξημένο με στοιχεία διευθύνσεών τους και στο δίκτυο δεδομένων (e-mail, www, κ.α.),
 • διασφαλίζει το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών με τον εκμηδενισμό των δυνατοτήτων συνακρόασης, λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας μετάδοσης φωνής,
 • οργανώνει και συντηρεί κεντρικές IP - υπηρεσίες (routing services, DNS services, Mail-services), καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης (WWW-services, News, anonymous FTP, Proxy services),
 • παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες του δικτύου δεδομένων και φωνής μέσω του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου,
 • παρέχει στην κοινότητα υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (helpdesk) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δικτύων,
 • εκδίδει οδηγούς χρήσης και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δικτύων,
 • αναπτύσσει υπολογιστικά εργαλεία αυτοματοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης, εφαρμογών Helpdesk και ασφαλείας των πόρων του δικτύου, όπου οι σχετικές ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά με εμπορικά προϊόντα,
 • συμμετέχει σε προτάσεις έρευνας και ανάπτυξης και έργα πιλοτικής επίδειξης προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.