Έργα

 

Το ΤΤΔ από το 1997 έως σήμερα συμμετείχε σε διάφορα έργα ΚΠΣ, τα οποία αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του. Τα έργα αυτά είναι:

  • Επικοινωνιακό Δίκτυο ΤΕΙ Ηρακλείου, που αφορά την δημιουργία εσωτερικής δικτυακής υποδομής για το ΤΕΙ Ηρακλείου, στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ, 1997-2000. 
  • GUnet: Δίκτυο πρόσβασης και υπηρεσίας δικτύου κορμού για την εκπαίδευση, που αφορά την δημιουργία δικτύου κορμού μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ 1996-2000.
  • Ανάπτυξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής στο ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, 2000-2002.
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη εκπαιδευτική διαδικασία του ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Μέτρο 1.2, ΕΚΤ), 2004-2006.