Πληροφορίες για το Τ.Τ.Δ

 

Το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) έχει ως βασικό στόχο την παροχή δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με απώτερο σκοπό την τεχνολογική υποστήριξη και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Το Τ.Τ.Δ από το 1997 έως σήμερα συμμετείχε σε διάφορα έργα ΚΠΣ, τα οποία αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου (φωνής & δεδομένων) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχει το Τ.Τ.Δ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της δικτυακής υποδομής του Ιδρύματος, η σύνδεση στο διαδίκτυο, η προσφορά βασικών και προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής, η παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης χρηστών (helpdesk) και ο συνεχής ανασχεδιασμός και αναβάθμιση του δικτύου σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα διεθνή πρότυπα. Άλλες δραστηριότητες του Τ.Τ.Δ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ είναι η διαστασιολόγηση του δικτύου, η εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού και λογισμικού, η φροντίδα για την ασφάλεια και την εφαρμογή πολιτικών για την βέλτιστη δυνατή ποιότητα παροχής υπηρεσιών (QoS) και η εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή ποικίλων καινοτόμων υπηρεσιών (IPv6, mulitcast, VoIP κ.α).

Στο Τ.Τ.Δ απασχολούνται μόνιμο προσωπικό, ερευνητές και σπουδαστές του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και για την οργάνωση και λειτουργία του έχει συνταχθεί ειδικός εσωτερικός κανονισμός.

Τα κεντρικά γραφεία του Τ.Τ.Δ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ βρίσκονται στα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.