7. Εξωτερικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

 

Το ΤΤΔ μπορεί να αναλαμβάνει, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς τρίτους (Ερευνητικούς και Πανεπιστημιακούς Φορείς, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς) στο γνωστικό αντικείμενο μελέτη / σχεδίαση και διαχείριση δικτύων, εφόσον καλύπτει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών προς την κοινότητα του ΕΛΜΕΠΑ.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακολουθούν τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΕΛΜΕΠΑ (βλ. άρθρο 9 του παρόντος). Ειδικότερα, τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υλοποιούνται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής Ερευνών και του Συμβουλίου του ΕΛΜΕΠΑ.