9. Δεοντολογία Υπηρεσιών Πληροφόρησης

 

Οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την έκδοση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο (Internet), καθώς και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υλικού που βρίσκεται αποθηκευμένο στους εξυπηρετητές του Ιδρύματος, ακολουθούν κώδικα που συντάσσεται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΕΛΜΕΠΑ.