ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

 

                                                     

              ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                               Ηράκλειο  26/10/2015                   

                                                (Τ.Ε.Ι)  ΚΡΗΤΗΣ                                                 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δ/νση :Σταυρωμένος 71004 Ηράκλειο                                             

Πληροφορίες :  Τζαγκαράκης Γεώργιος

Τηλέφωνο      :   2810 379800

FAX                  :   2810 379805

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ     Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Γ Ι Α   Θ Ε Σ Η    Α Μ Ε Ι Β Ο Μ Ε Ν ΟΥ    Φ Ο Ι Τ Η Τ Η

(για το διάστημα 26-10-2015 έως 19-12-2015)

 

Σύμφωνα με:

  1. Την Αρ. Ε5/12029/99 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1956 τεύχος Β/29-10-99) «Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»
  2. Την με αρ. πρωτ. 5207/23-10-2015, απόφαση του Πρόεδρου του ΤΕΙ Κρήτης

Το Κ.Ε.Δ.Δ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κάνει γνωστό στους φοιτητές ότι πρόκειται να απασχολήσει (με αμοιβή) ένα (1) φοιτητή, για το ακαδημαϊκό έτος 2015, επί (10) ώρες την εβδομάδα και με αντικείμενο απασχόλησης την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένων & φωνής στο ΤΕΙ Κρήτης, με πρωινό ωράριο.

Το Κ.Ε.Δ.Δ καλεί τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν με αμοιβή, από το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2015, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από το Κ.Ε.Δ.Δ) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κ.Ε.Δ.Δ από 26/10/2015 μέχρι 30/10/2015 και ώρες 09:00 με 15:00.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης :

·         Φοιτητές που απασχολήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2015 και συμπληρώνουνε 200 ώρες μέχρι το τέλος του 2015.

·         Φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του ακαδημαϊκού έτους 2015

 

 

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που επιθυμούν να απασχοληθούν είναι τα παρακάτω:

α) Η γενική επίδοση του φοιτητή, η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος

β) Η επίδοση στο μάθημα ή τα μαθήματα που αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη περιγραφής θέσης του πίνακα

γ) Η ατομική ή η οικογενειακή οικονομική κατάσταση του φοιτητή, η οποία πιστοποιείται από αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) οικονομικού έτους 2015

Λαμβάνεται υπόψη κάθε εμπειρία σχετική με τη κρινόμενη θέση καθώς και η δυνατότητα των σπουδαστών για πρωινό ωράριο.

 

Αριθμός Φοιτητών

Χώρος Απασχόλησης

Περιγραφή θέσης

Υπεύθυνος

1

Κ.Ε.Δ.Δ

Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένων & φωνής στο ΤΕΙ Κρήτης

Βούρκας Μ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

2.   Βεβαίωση φοιτητικής κατάστασης με αναλυτική βαθμολογία.

3.   Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), για το προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα του έτους 2014 (οικονομικό έτος 2015) ή βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι ο υποψήφιος ή οι γονείς του, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

4.   Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

5.   Άλλα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που επικαλείται ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.

 

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει στο Κ.Ε.Δ.Δ. (2ος όροφος στο κτίριο 16 - πρώην Γενικού Τμήματος).

 

 

 

Ηράκλειο 26/10/2015

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

 

 

 

Βούρκας Μιχαήλ

 

Ημερομηνία Ανάρτησης