3. Οργάνωση, Δομή και Διοίκηση

 

3.1 Οργανόγραμμα και δομή του Τ.Τ.Δ

Το Τ.Τ.Δ αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής. Για το λόγο αυτό είναι ακαδημαϊκά αναγκαίο και ορίζεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος Επιστημονικός και Τεχνικός Υπεύθυνος, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο του Τμήματος, ο οποίοι ασκούν την διοίκηση, την επιστημονική και τεχνική εποπτεία αντίστοιχα και θα λογοδοτούν στο Συμβούλιο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία «Επιστημονική Επιτροπής Τ.Τ.Δ» του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο και θα αποφασίζει για την χάραξη της πολιτικής του Ιδρύματος σε διάφορα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη δικτυακής υποδομής και εφαρμογών τηλεπληροφορικής. Η Επιστημονική Επιτροπής Τ.Τ.Δ, εισηγείται στο συμβούλιο του Ιδρύματος.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τ.Τ.Δ συνεργάζονται στενά, σύμφωνα με τις διακεκριμένες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ρητά αναφέρονται στο παρόν κείμενο, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της από τεχνολογικής πλευράς λειτουργίας του Τ.Τ.Δ, μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία ενός δημόσιου ιδρύματος. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται και με την υψηλή εποπτεία που ασκείται παράλληλα από την «Επιστημονική Επιτροπής Τ.Τ.Δ», το Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Το Τ.Τ.Δ στελεχώνεται από εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό που διατίθεται από το Ίδρυμα. Επίσης, απασχολεί κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του και με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, Επιστημονικούς Συνεργάτες και σπουδαστές του Ιδρύματος στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, επιχορηγήσεων στα πλαίσια σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτείας ή / και ειδικών επιδοτήσεων από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας» του Ιδρύματος. Οι τοποθετήσεις και η επιλογή προσωπικού ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες όπως εξειδικεύονται με αποφάσεις του Συμβουλίου ή τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος κατά περίπτωση.

Το Τ.Τ.Δ συγκροτείται από τους παρακάτω δύο τομείς:

 • ο τομέας Υποστήριξης Υπηρεσιών Δικτύου Δεδομένων και 
 • ο τομέας Υποστήριξης Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Δικτύου.

Ανάλογα με την περιοχή αρμοδιότητας, ο κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για την παροχή και υποστήριξη των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων, την τεχνική υποστήριξη χρηστών, την εκπαίδευση-ενημέρωση, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Για τις διαδικασίες που ακολουθεί το προσωπικό του Τ.Τ.Δ για την εκτέλεση εργασιών και υπηρεσιών, τηρούνται εσωτερικά εγχειρίδια με την ονομασία «Διαδικασίες των λειτουργιών του Τ.Τ.Δ», τα οποία συντηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο του Τ.Τ.Δ.

Τα τμήματα καλύπτουν τις πάγιες λειτουργίες του Τ.Τ.Δ, ενώ για τον σχεδιασμό επεκτάσεων και αναβαθμίσεων της διαχειριζόμενης υποδομής (δίκτυο και υπηρεσίες τηλεματικής) συγκροτούνται ad hoc έκτακτες ομάδες εργασίας από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τ.Τ.Δ.

3.2 Διοίκηση του Τ.Τ.Δ

Το Τ.Τ.Δ, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, έχει δύο επίπεδα διοίκησης:

 1. την επιστημονική διεύθυνση με τις ανάλογες υποχρεώσεις και ευθύνες, και
 2. τη διαχείριση του κυρίως τεχνικού έργου του.

Ειδικότερα:

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τ.Τ.Δ, κατά τα οριζόμενα στην §3.1, ασκεί επιστημονική επίβλεψη των λειτουργιών του Τ.Τ.Δ, με στόχο την διασφάλιση λειτουργικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και των σχετικών υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Εισηγείται στο Συμβούλιο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και στην «Επιστημονική Επιτροπή Τ.Τ.Δ» επί θεμάτων χάραξης πολιτικής του Τ.Τ.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Τ.Τ.Δ, κατά τα οριζόμενα στην §3.1, προΐσταται του προσωπικού και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των τεχνικών λειτουργιών του Τ.Τ.Δ. Συντονίζει τις δραστηριότητες του Τ.Τ.Δ, αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό του και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο επιβλέπει τις μελέτες επέκτασης και συντήρησης.

Ο Επιστημονικός και ο Τεχνικός υπεύθυνος του Τ.Τ.Δ, έχουν από κοινού την οικονομική και διοικητική διαχείριση του Τ.Τ.Δ και

 1. Συντάσσουν τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό του Τ.Τ.Δ και τον υποβάλλουν στην «Επιστημονική Επιτροπής Τ.Τ.Δ». Την προώθηση των παραπάνω προς το Συμβούλιο και την Συνέλευση του Ιδρύματος, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
 2.  Υποβάλλουν εισηγήσεις σε θέματα γενικής πολιτικής του δικτύου προς την αρμόδια «Επιστημονική Επιτροπής Τ.Τ.Δ» και εισηγήσεις στις αρμόδιες Διοικητικές Διευθύνσεις, Σχολές και Τμήματα του Ιδρύματος για ειδικά θέματα που τους αφορούν.
 3. Είναι υπόλογοι απέναντι στις αρχές του Ιδρύματος για την διασφάλιση:
 • Του απορρήτου της διακινούμενης πληροφορίας (τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων), από κάθε φύσεως αλλοιώσεις και από υποκλοπές.
 • Της αποθηκευμένης πληροφορίας (voice-mail, e-mail).
 • Του απορρήτου λεπτομερών ατομικών στοιχείων (αναλυτικοί λογαριασμοί χρέωσης), εκτός:
   (α) των ατομικών στοιχείων που αναγράφονται, με την σύμφωνη γνώμη του συνδρομητή, στον ετήσιο κατάλογο που συντάσσει και ενημερώνει το Τ.Τ.Δ και
   (β) των συνολικών λογαριασμών χρέωσης που κοινοποιούνται στο Συμβούλιο, τους Προϊσταμένους των Διοικητικών Διευθύνσεων, τους Διευθυντές των Σχολών και τους προϊστάμενους των Τμημάτων.