3. Πρόσβαση σε επιμέρους υπηρεσίες

 

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από διάφορες μονάδες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και αφορούν ομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θα πρέπει λοιπόν ν' απευθύνεστε στους διαχειριστές αυτών των μονάδων (Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης, Παράρτημα Χανίων και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής) για να ενημερωθείτε για τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες.

Προσοχή: Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις πιο πάνω μονάδες ενταγμένες στη Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου.