Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση η διδασκαλία γίνεται σε «πραγματικό χρόνο» με την χρήση της υπηρεσίας της «τηλεδιάσκεψης». Μοιάζει αρκετά με την παραδοσιακή διδασκαλία, μόνο που οι συμμετέχοντες είναι δυνατόν να βρίσκονται σε απομακρυσμένους χώρους. Ουσιαστικά εξαλείφονται οι γεωγραφικοί περιορισμοί, καθώς εκτός από την συνδιάσκεψη ήχου και εικόνας υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες παράλληλης παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού, χρήσης ηλεκτρονικού πίνακα και ανταλλαγής αρχείων ή εφαρμογών. Η υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων υλοποιείται κυρίως με το διαδίκτυο. Τηλεδιάσκεψη είναι η υπηρεσία, που επιτρέπει την «συνάντηση» ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους. Υπάρχουν διάφορες μορφές τηλεδιάσκεψης, οι οποίες λειτουργούν με την υποστήριξη των δικτύων υπολογιστών από την δεκαετία του ’80. Η κατηγοριοποίηση τους έχει να κάνει με το είδος της πληροφορίας που ανταλλάσσεται. Έτσι υπάρχει η τηλεδιάσκεψη κειμένου (chatting), ήχου (VoIP) και κινούμενης εικόνας (videoconference). Από την δεκαετία του ’90 η τηλεδιάσκεψη θεωρείται υπηρεσία τηλεματικής και υλοποιείται κυρίως με την χρήση του διαδικτύου. Στην απλή της εκδοχή η σημερινή τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνει την ταυτόχρονη οπτική και ακουστική επικοινωνία (εικονο-τηλεδιάσκεψη), μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε πιο εξελιγμένα περιβάλλοντα τηλεδιάσκεψης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα παρέμβασης στην διαδικασία της σύσκεψης, ενώ υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες ανταλλαγής πολυμεσικού περιεχομένου και διαμοιρασμού εφαρμογών.