Ρυθμίσεις αλληλογραφίας Γενικές - [IMAP Settings]

 

Οι ρυθμίσεις αλληλογραφίας για τους χρήστες με διεύθυνση e-mail στο @cs.teicrete.gr είναι οι εξής:

Incoming Mail Server Type: IMAP
Incoming Mail Server: imap.cs.teicrete.gr
Port: 993
Security: SSL
Authentication: E-mail / Password (το E-mail που έχετε στο ΤΕΙ)
Use Secure Authentication: No

Outgoing Mail Server Type: SMTP
Outgoing Mail Server: mail.cs.teicrete.gr
Port: 465
Security: SSL
Authentication: E-mail / Password (το E-mail που έχετε στο ΤΕΙ)
Use Secure Authentication: No