1. Εισαγωγή

 

1.1 Το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο

 • Το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί ουσιώδες δομικό στοιχείο στήριξης όλων των λειτουργιών του Ιδρύματος μας

 • Το ενοποιημένο τηλεφωνικό εσωτερικό δίκτυο αποσκοπεί στο να εξαλείψει το χρόνιο πρόβλημα της ελλιπούς τηλεφωνικής κάλυψης, να αναβαθμίσει τις σχετικές υπηρεσίες και να περιορίσει την αλόγιστη δαπάνη των τηλεπικοινωνιακών τελών που μαστίζει τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

 • Οι υπηρεσίες δικτύου δεδομένων, με ταχύτατη πρόσβαση στο Internet, και οι προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, ικανοποιούν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΤΠ, ερευνητές), τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τηλεματικής, τόσο στους χώρους του Ιδρύματος, όσο και από το σπίτι τους.

1.2 Το Τμήμα Τηλεπ/ων και Δικτύων

Το Τμήμα Τηλεπ/ων και Δικτύων (Τ.Τ.Δ) του ΕΛΜΕΠΑ, έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την ικανοποίηση των χρηστών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Τ.Τ.Δ του ΕΛΜΕΠΑ, βασίζεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Οι κύριες δραστηριότητες του Τ.Τ.Δ περιλαμβάνουν:

 1. την υποστήριξη της λειτουργίας υπηρεσιών τηλεματικής,
 2. την τεχνική υποστήριξη των χρηστών,
 3. τη διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής.
 4. την τεκμηρίωση των υπηρεσιών και στοιχείων του δικτύου,
 5. την εκπαίδευση του προσωπικού και σπουδαστών του Ιδρύματος με σεμινάρια εξοικείωσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή / και την συμμετοχή τους σε βοηθητικές εργασίες του Τ.Τ.Δ,
 6. την έρευνα και ανάπτυξη μέσω των σχετικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του Τ.Τ.Δ αλλά και οι διαδικασίες που ακολουθούνται εσωτερικά, έχουν ως κύριους στόχους, τη διασφάλιση,

 1. της πληρότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες τυποποίησης ποιότητας,
 2. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (απόρρητο επικοινωνιών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου του ΕΛΜΕΠΑ.