Τι είναι η υπηρεσία καταλόγου

 

Οι όρος "υπηρεσίες καταλόγου" (Directory Services) αναφέρεται σε τεχνολογίες πρόσβασης πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες σε κατάλληλα δομημένες βάσεις δεδομένων που ονομάζονται "κατάλογοι" (directories). Κατάλογος είναι ένα σύνολο στοιχείων τα οποία είναι ταξινομημένα με κάποια λογικό και ιεραρχικό τρόπο, όπως για παράδειγμα ένας τηλεφωνικός κατάλογος.

Στόχος της υπηρεσίας καταλόγου είναι να εξυπηρετεί σε αναζητήσεις στοιχείων χρηστών και γενικότερα δομημένων μονάδων ενός οργανισμού, κάποιου ιδρύματος ή μιας επιχείρησης και να λειτουργήσει ως βάση ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Πολύ σημαντική λειτουργία της υπηρεσίας καταλόγου είναι ο τρόπος αποθήκευσης των πληροφοριών, για να είναι άμεσα δυνατή η ανάκτηση αυτών είτε με αναζήτηση κάποιου μοναδικού χαρακτηριστικού (πχ userid χρήστη) είτε με αναζήτηση ανάμεσα σε άλλα σχετικά χαρακτηριστικά (πχ το πλήρες όνομα ενός χρήστη).