1. Ποιες πιστοποιημένες υπηρεσίες προσφέρονται

 

Από το Τ.Τ.Δ προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πιστοποιούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και απευθύνονται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος.

Επιμέρους υπηρεσίες καταλόγου, που αφορούν ομάδες της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και οι οποίες συνεργάζονται με την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου προσφέρονται από:

Προσοχή: δεν πιστοποιούνται από Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου, όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις πιο πάνω μονάδες.

Τέλος, πολύ χρήσιμες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες απευθύνονται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, προσφέρονται από την ΕΔΕΤ Α.Ε.