2. Καθήκοντα & αρμοδιότητες του ΤΤΔ

 

2.1 Γενικά καθήκοντα

Το ΤΤΔ του ΕΛΜΕΠΑ αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής του Ιδρύματος μας, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις τεχνοοικονομικές δυνατότητες, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει το Ίδρυμα.

2.2 Ειδικές αρμοδιότητες

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του ΤΤΔ περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. εγκατάσταση και λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών καθώς και ενσωμάτωση νέων,
 2. σχεδιασμό της βέλτιστης τοπολογίας και διάρθρωσης του εξοπλισμού,
 3. προγραμματισμό και πραγματοποίηση αναβαθμίσεων του δικτύου,
 4. επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση των πόρων του,
 5. εγκατάσταση νέων συνδέσεων και αλλαγή των χαρακτηριστικών των ήδη ενεργών,
 6. ενέργειες για αποκατάσταση βλαβών και έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισμό του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων,
 7. σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις δικτυακές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις,
 8. διενέργεια εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των χρηστών,
 9. πλήρη και συνεχή τεκμηρίωση της υποδομής του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των υπηρεσιών του,
 10. διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων,
 11. συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Ακαδημαϊκών δικτύων,
 12. παροχή υπηρεσιών τηλεματικής σε τρίτους (ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς) στα πλαίσια εξωτερικά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.