4. Στελέχωση & Αρμοδιότητες του Προσωπικού

 

Το ΤΤΔ στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης, και πλαισιώνεται από προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Η κατανομή αρμοδιοτήτων ανά τμήμα του ΤΤΔ εξειδικεύεται ως εξής:

Α. Το τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών δικτύου δεδομένων του ΤΤΔ, στελεχώνεται από τον επικεφαλής υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του καθώς και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

 • διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων (διάρθρωση, επίβλεψη λειτουργίας, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών),
 • τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων δικτύου δεδομένων (δρομολογητές, κόμβοι μεταγωγής, εξυπηρετητές),
 • υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου και την δεοντολογία των υπηρεσιών πληροφόρησης,
 • διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο -GUnet, Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο - ΕΔΕΤ, Διεθνή Διαδίκτυα),
 • τεχνική υποστήριξη των υποδικτύων των ακαδημαϊκών τμημάτων,
 • τεχνική υποστήριξη των χρηστών (helpdesk) σε επίπεδο δικτυακής υποδομής,
 • εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών υπηρεσιών τηλεματικής (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταλόγου και υπηρεσίες πληροφόρησης),
 • διαχείριση υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (dial-up),
 • συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του δικτύου δεδομένων και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΤΔ ΕΛΜΕΠΑ,
 • εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του δικτύου δεδομένων,
 • εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής.

Β. Το Τμήμα υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνικού δικτύου του ΤΤΔ, στελεχώνεται από τον επικεφαλής υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

 • διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του τηλεφωνικού δικτύου (διάρθρωση τηλεφωνικών κέντρων, απόδοση αριθμών και δικαιωμάτων σύμφωνα με την γενική πολιτική του Ιδρύματος, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών),
 • τεκμηρίωση ενεργών στοιχείων τηλεφωνικού δικτύου (κέντρα, συσκευές, εξυπηρετητές),
 • διαχείριση κωδικών και χρέωση συνδρομητών,
 • σύνταξη και ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου,
 • υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματος για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και την διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών,
 • διαχείριση σύνδεσης με τον εξωτερικό κόσμο (Δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας),
 • κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών (Help-Desk),
 • εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και τεκμηρίωση κεντρικών υπηρεσιών (τηλεδιάσκεψη, φωνητικό ταχυδρομείο),
 • συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρήσης του τηλεφωνικού δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • εξειδίκευση προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου,
 • εγκατάσταση και διαχείριση προηγμένων εφαρμογών τηλεφωνίας.

Γ. Προσωπικό και από τα δύο τμήματα επιφορτίζεται επίσης με τις εξής αρμοδιότητες:

 • συντονισμό και επίβλεψη των διαχειριστών υποδικτύων των ακαδημαϊκών τμημάτων, σε στενή συνεργασία με το κεντρικό προσωπικό του ΤΤΔ,
 • έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής και τήρηση σχετικής τεκμηρίωσης,
 • σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις και συν-επίβλεψη των εργασιών των νέων δικτυακών επεκτάσεων,
 • εργασίες συντήρησης καλωδιακού δικτύου (ενέργειες αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών),
 • εξειδίκευση υποστήριξης προμηθειών υλικού, λογισμικού και συντήρησης για τις ανάγκες του ΤΤΔ και του δικτύου τηλεματικής,
 • διαχείριση αποθήκης αναλωσίμων και εφεδρικού εξοπλισμού,
 • θέματα προσωπικού του ΤΤΔ (εσωτερικές διαδικασίες για την λειτουργία των παρεχομένων υπηρεσιών, συμβάσεις εκτάκτου προσωπικού, βάρδιες),
 • εκπαίδευση & ενημέρωση για την διάδοση της δικτυακής τεχνολογίας και των υπηρεσιών του ΤΤΔ στην κοινότητα του ΕΛΜΕΠΑ και προβολή του έργου του ΤΤΔ σε τρίτους,
 • διεξαγωγή ερευνών για θέματα αναγκών και ικανοποίησης των χρηστών,
 • διάθεση τηλεματικών υποδομών για προηγμένους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους, σύμφωνα με την πολιτική της «Επιστημονική Επιτροπής ΤΤΔ»,
 • γραμματειακή υποστήριξη (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, αρχείο, βιβλιοθήκη),
 • πληροφορίες καταλόγου, χειρισμός της κεντρικής κονσόλας του τηλεφωνικού κέντρου και παροχή πληροφοριών σχετικών με τους συνδρομητές του δικτύου.
 • σύνταξη προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής,
 • σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία καινοτομικών εφαρμογών τηλεματικής (εκπαιδευτικές εφαρμογές μετάδοσης πολυμέσων),
 • δοκιμές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεματικής,
 • συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων,
 • παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε δικτυακά έργα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα,
 • διοργάνωση σεμιναρίων για την διάχυση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας.