5. Διαχειριστές Δικτύων Σχολών / Τμημάτων & Κεντρικής Διοίκησης

 

Οι διαχειριστές δικτύων δεδομένων των ακαδημαϊκών Τμημάτων και σχολών του Ιδρύματος αλλά και της κεντρικής διοίκησης, παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς χρήστες για τη σύνδεσή τους στο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο και λειτουργούν συμπληρωματικά με το προσωπικό του ΤΤΔ, που παίζει συντονιστικό ρόλο.

Επιλέγονται με διαδικασίες εσωτερικών προκηρύξεων από το προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο διατίθεται στο Τμήμα ή την Σχολή. Για την επιλογή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος ή της Σχολής και του Τεχνικού Υπεύθυνου του ΤΤΔ. Κατά περίπτωση, όταν δεν διατίθεται μόνιμο προσωπικό, απασχολούνται, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί ή και Προπτυχιακοί σπουδαστές του Ιδρύματος. Οι υπευθυνότητες των διαχειριστών περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:

  • την καλή λειτουργία των επιμέρους εξυπηρετητών (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφόρησης κ.λ.π.),
  • την παροχή διευθύνσεων σε επίπεδο υποδικτύων του τμήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του ΤΤΔ και ειδικές ρυθμίσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων,
  • την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας των τοπικών δικτύων σε συνεργασία με το ΤΤΔ,
  • την υποστήριξη των τελικών χρηστών του δικτύου του τμήματος (επίλυση προβλημάτων σύνδεσης στο δίκτυο τηλεματικής),
  • την δικτυακή υποστήριξη των εργαστηρίων του τμήματος, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ανά τομέα και εργαστήριο (οργάνωση τοπικών δικτύων, σύνδεση στο δίκτυο τηλεματικής),
  • την εκπαίδευση των χρηστών σε συνεργασία με το ΤΤΔ και υποστήριξη της αξιοποίησης του δικτύου βάσει προγράμματος του ΤΤΔ,
  • την συμμετοχή στις τακτικές συναντήσεις των διαχειριστών δικτύων των τμημάτων του Ιδρύματος που γίνονται στο ΤΤΔ,
  • την σύνταξη δελτίων βλάβης σύμφωνα με υπόδειγμα του ΤΤΔ,
  • την αποστολή διμηνιαίας αναφοράς προς το ΤΤΔ, με κοινοποίηση στον εκπρόσωπο του τμήματος, απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων του δικτύου ευθύνης του (αριθμός υπολογιστών συνδεδεμένων στο δίκτυο, στατιστικά στοιχεία κίνησης των διαφόρων εξυπηρετητών, περίληψη των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες στο τμήμα τους με συνημμένα τεχνικά δελτία βλάβης),
  • την ενημέρωση των χρηστών για τις ώρες παροχής τεχνικής υποστήριξης, με ανακοίνωση σε εμφανή σημεία του τμήματος και στις σελίδες ηλεκτρονικής πληροφόρησης του Τμήματος.