6. Τεκμηρίωση

 

Το ΤΤΔ διατηρεί αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με την πλήρη τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου τηλεματικής, τα οποία ανανεώνονται με κάθε αλλαγή και αναβάθμιση.

6.1 Η τεκμηρίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το προσωπικό του ΤΤΔ στα πλαίσια υλοποίησης και συντήρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου) συντάσσει και συντηρεί τεύχη τεκμηρίωσης των υπηρεσιών (operation manuals) τα οποία αναφέρουν :

 1. Τον υπεύθυνο σύνταξης.
 2. Την ημερομηνία σύνταξης.
 3. Την ανάλυση των απαιτήσεων της υπηρεσίας.
 4. Την περιγραφή του εξοπλισμού που υποστηρίζει την υπηρεσία.
 5. Την περιγραφή του λογισμικού που υποστηρίζει την υπηρεσία.
 6. Τα βήματα υλοποίησης και διάρθρωσης του απαραίτητου υλικού και λογισμικού.
 7. Τον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού στήριξης της υπηρεσίας.
 8. Τον κατάλογο των λειτουργικών αρχείων της υπηρεσίας.
 9. Απαντήσεις σε συνήθη προβλήματα (FAQ) από την πλευρά του διαχειριστή και του τελικού χρήστη.

6.2 Η τεκμηρίωση του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΕΛΜΕΠΑ

Η τεκμηρίωση του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου περιλαμβάνει :

 1. Την αποτύπωση του ενεργού εξοπλισμού δικτύου δεδομένων και τηλεφωνικού δικτύου.
 2. Τα σχέδια καλωδιώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή AutoCAD) οριζόντιας, κατακόρυφης καλωδίωσης και καλωδίωσης κορμού, πάνω στις κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων του ΕΛΜΕΠΑ.
 3. Την αρίθμηση και αποτύπωση παροχών πάνω στις κατόψεις των ορόφων των κτιρίων.
 4. Την αποτύπωση των κατανεμητών (patch-panels, οριολωρίδων, καλωδίων και συνδετικών χορδών χαλκού και οπτικών ινών).
 5. Την καταγραφή της μικτονόμησης μεταξύ patch-panels και ενεργού εξοπλισμού, όλων των κατανεμητών δεδομένων και φωνής.
 6. Τα αποτελέσματα ελέγχου καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα.
 7. Την αποτύπωση των ενεργών συσκευών του δικτύου, ανά κτίριο και ανά όροφο.
 8. Την τεκμηρίωση των τηλεπικοινωνιακών παροχών συνδέσεων ενεργού εξοπλισμού.