8. Τήρηση Ασφάλειας & Απορρήτου Επικοινωνιών

 

8.1 Φυσική ασφάλεια

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, διασφαλίζεται η φυσική προστασία των χώρων (κατανεμητές, δωμάτια εξοπλισμού) όπου είναι εγκατεστημένος ο δικτυακός εξοπλισμός, και η διατήρηση περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού.

8.2 Δίκτυο Δεδομένων

Το ΤΤΔ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Γενικής Συνέλευσης:

  1. Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές.
  2. Την αποθηκευμένη πληροφορία (e-mail).
  3. Την ακεραιότητα των συστημάτων των κόμβων του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

8.3 Τηλεφωνικό Δίκτυο

Το ΤΤΔ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και συγκεκριμένα διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συνέλευσης και του Συμβουλίου του ΕΛΜΕΠΑ:

  1. Το απόρρητο της διακινούμενης πληροφορίας από υποκλοπές.
  2. Την αποθηκευμένη πληροφορία (voice-mail).
  3. Το απόρρητο λεπτομερών ατομικών στοιχείων (αναλυτικοί λογαριασμοί χρέωσης), εκτός: (1) των ατομικών στοιχείων που αναγράφονται, με την σύμφωνη γνώμη του συνδρομητή, στον ετήσιο κατάλογο που συντάσσει και ενημερώνει το ΤΤΔ και (2) των συνολικών λογαριασμών χρέωσης που κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, τους διοικητικούς προϊστάμενους και τους, τους Διευθυντές των Σχολών. Αναλυτικοί προσωπικοί λογαριασμοί παρέχονται κατόπιν αιτήσεως των συνδρομητών, αυστηρά στους ίδιους, και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των σχετικών αρχείων σε οποιονδήποτε τρίτο (ανεξαρτήτως ιεραρχίας στο Ίδρυμα).